De Minister van Financiën draagt er zorg voor dat binnen zes weken na elk kalenderkwartaal, een overzicht van de bruto Staatsschuld wordt gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, alsmede in ten minste twee landelijke verschijnende dagbladen. De Minister van Financiën kan de publicatie mede langs de elektronische weg wereldwijd doen plaatsvinden (artikel 8 lid 1). 

 

Wettelijke Staatschuld in mln SRD

Staatsschuld in mln USD volgens de internationale definitie

Schuld bbp ratio's